ประชุมคณะทำงานศูนย์ฯ

ประชุมคณะทำงานศูนย์ฯ ประชุมครั้งที่ 1/2564

   

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

 

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีประชุมคณะทำงานศูนย์ฯ ประชุมครั้งที่ 1/2564 เพื่อแนวทางการดำเนินงานศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2564 ความคืบหน้างบประมาณ ปี 2564 (งบ กปร.) และประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู และประธานกลุ่มผู้ใช้อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตพืชและการใช้น้ำในทางเกษตร ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

@spkphusing