อบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาของชุมชน

อบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาของชุมชน

   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

 

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาของชุมชน การปลูกพืชระยะสั้น การเลี้ยงปูนา และการเลี้ยงหอยต่างๆ ให้กับเกษตรกรตำบลละลม เพื่อให้เกษตรกรได้มีรายได้และอาชีพเสริม โดย นายบำรุง รัตนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลม

 

@spkphusing