ประชาสัมพันธ์ งดรับคณะศึกษาดูงานชั่วคราว

ประชาสัมพันธ์ งดรับคณะศึกษาดูงานชั่วคราว

   

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ประชาสัมพันธ์ ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดระลอกใหม่ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งดรับคณะศึกษาดูงานชั่วคราว ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร ตลอดจนแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ จนสถานการณ์จะคลี่คลาย”

@spkphusing