จัดฝึกอบรมเกษตรกร การปลูกอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50

จัดฝึกอบรมเกษตรกร การปลูกอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50

  

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร ประจำปี 2564 หลักสูตร “การปลูกอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50” และมอบปัจจัยการผลิตเป็นพันธุ์อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมและสนใจปลูกอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในทางด้านการเกษตร เพื่อเป็นอาชีพเสริม  ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

@spkphusing