หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ

  

วันที่ 24 ธันวาคม 2563

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ เทศบาลตำบลจานแสนไชย หมู่ที่ 1 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาของเกษตรกรในด้านการปลูกพืช และมอบปัจจัยการผลิต อ้อยคั้นน้ำ พันธุ์สุพรรณบุรี 50 ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน

@spkphusing