ต้อนรับคณะดูงาน

คณะศึกษาดูงานจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  จังหวัดศรีสะเกษ

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 30 ราย ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ งานด้านพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน และแปลงเรียนรู้งานด้านวิชาการ แปลงอ้อยคั้นน้ำ และแปลงกาแฟ พันธุ์โรบัสต้า

@spkphusing