ต้อนรับคณะดูงาน

คณะศึกษาดูงานจากที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหนองแวง อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

  

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 45 ราย ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ งานพัฒนาด้านประมง การเพาะพันธุ์ปลา งานด้านพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาด้านปศุสัตว์ การผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง

@spkphusing