อบรมโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ร่วมต้อนรับ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

  

  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมต้อนรับ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 จำนวน 165 ราย โดยนักเรียน 22 อำเภอ และได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ งานพัฒนาด้านป่าไม้ การเพาะเห็ดระโงกในไม้วงศ์ยาง และฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

        

@spkphusing