ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (26)

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ

 

    วันที่ 31 สิงหาคม 2563

   ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 84 ราย ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ งานพัฒนาด้านป่าไม้ การเพาะเห็ดระโงกในไม้วงศ์ยาง งานพัฒนาด้านปศุสัตว์ การผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง และงานด้านพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ