กิจกรรมแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่

มอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 

 

        วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

   ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์ฯ ร่วมลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ไม้ผล และติดตามผลการดำเนินกิจกรรมแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2562 งบ กปร. คุณวรนุช สายเมือง ณ บ้านสร้างปี่ ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่