ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนรวมสินวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

      วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนรวมสินวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร จำนวน 235 ราย ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ  งานพัฒนาด้านปศุสัตว์ การผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง และงานด้านพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ