ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

 

      วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 33 นาย ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ งานพัฒนาด้านป่าไม้ การเพาะเห็ดระโงกในไม้วงศ์ยาง งานพัฒนาด้านปศุสัตว์ การผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง และงานด้านพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

            

@spkphusing