กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

 

       วันที่ 27 ตุลาคม 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยการ การเก็บขยะ การจำจัดวัชพืชภายในบริเวณรอบศูนย์ฯและรอบคลองส่งน้ำ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้หน่วยงานราชการเป็นเมืองน่าอยู่สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

 

          

@spkphusing