โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำมันจากขยะพลาสติก

  

  

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายบุลากร ขอจงดี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกขนาดเล็กและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ  

 

     

@spkphusing