รับสมเด็จเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

   วันที่ 30 กันยายน 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการพัฒนาระดับสติปัญญา (IQ) ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมเด็จย่า จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารฝึกอบรมอาชีพ เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมทำเข็มกลัดดอกลำดวนจากรังไหม การทำเจลแอลกอฮอล์ ช่างตัดผมชายและหญิง ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมโรงเรียน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ไข่เค็ม เต้าฮวยฟรุตสลัด น้ำพริกปลาย่าง เป็นต้น

            

@spkphusing