ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

 

      วันที่ 24 กันยายน 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว ได้ติดตามและนิเทศงานโครงการพระราชดำริ เพื่อการบริหารจัดการและขยายผลโครงการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

 

       

@spkphusing