ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงานจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลมศักดิ์ จังหวัดศรีสะเกษ

  

        วันที่ 24 กันยายน 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจาก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลมศักดิ์ จังหวัดศรีสะเกษ โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 40 ราย ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ งานพัฒนาด้านประมง การเพาะพันธุ์ปลา งานพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร แปลงเรียนรู้การเกษตรพอเพียง งานพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แปลงสาธิตการปลูกหวาย และงานพัฒนาด้านป่าไม้ การเพาะเห็ดระโงกในไม้วงศ์ยาง

 

              

@spkphusing