ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

  วันที่ 23 กันยายน 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โครงการอบรมสัมมนาประธานกลุ่มเลขานุการ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 80 ราย ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ งานพัฒนาด้านปศุสัตว์ การผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง งานด้านพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาด้านประมง การเพาะพันธุ์ปลา และฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

                

@spkphusing