ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานการทำเครื่องเกี่ยวข้าวพลังงานแสงอาทิตย์

 

        วันที่ 22 กันยายน 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พากลุ่มเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เข้าศึกษาดูงานการทำเครื่องเกี่ยวข้าวพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องหยอดข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ ณ กศน.น้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

      

@spkphusing