หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

  

      วันที่ 15 กันยายน 2563

  ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะทำงานศูนย์ฯ ดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 พร้อมคณะทำงานศูนย์ฯ ร่วมลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตแก่หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง งบ กปร.ประจำปี 2563 เพื่อจัดทำกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

         

@spkphusing