ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงานจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา

 

       วันที่ 16 กันยายน 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 80 ราย ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ งานพัฒนาด้านประมง การเพาะพันธุ์ปลากินพืช และฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

 

         

@spkphusing