จัดฝึกอบรม

โครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

 

         วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

 

      ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาตามศาสตร์พระราชา (สวนจันหอม) บ้านโคกพัฒนา ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 12 ราย

        

@spkphusing