กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

         วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

     ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะทำงาน พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ร่วมพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะ ข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณฯ หน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทำบุญตักบาตร ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

             

@spkphusing