ต้อนรับคณะดูงาน

คณะศึกษาดูงานจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

 

         วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

          ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ทำการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 ราย ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ งานพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกหวาย และงานพัฒนาที่ดิน การทำปุ๋ยหมัก

 

         

@spkphusing