ต้อนรับคณะดูงาน

คณะศึกษาดูงานจากที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท

 

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

 

        ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 37 ราย ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ งานพัฒนาด้านป่าไม้ การเพาะเห็ดระโงกในไม้วงศ์ยาง งานพัฒนาด้านปศุสัตว์ การผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง งานพัฒนาที่ดิน การหมักปุ๋ยชีวภาพ และฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

                   

@spkphusing