25 ปีใต้ร่มพระบารมีศูนย์ฯ

เชิญร่วมงาน 25 ปีใต้ร่มพระบารมี

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  

@spkphusing