ต้อนรับฑูตเคนย่า

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนย่าประจำประเทศไทย

ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ     การศึกษาดูงาน

 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนย่าประจำประเทศไทยศึกษาดูงาน

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

กิจกรรมการดูงาน

  

  

  

@spkphusing