อธิบดีเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

 

ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2560 ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะ

   ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับคณะทำงานศูนย์ฯ เพื่อสนองพระราชดำริให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" กิจกรรมเสริมสร้างการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ผอ.ศวพ จังหวัด และคณะทำงานศูนย์ฯ ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

 

กิจกรรมการตรวจเยี่ยม

 

 

 

 

 

 

@spkphusing