ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2560

นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ โดยมีนายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และคณะทำงานศูนย์ฯ ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

                นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ของเกษตรกรต้นแบบศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ประสบผลสำเร็จ  คือ แปลงนายเกษรมศิลป์  เสนาจ   เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน

ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยม

 

 

 

 

 

@spkphusing