เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

  

การดำเนินการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม  2559

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตามที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ 12 สิงหาคม  2559 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้ได้เริ่มจัดตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2537    โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ณ กิ่งอำเภอภูสิงห์  จังหวั ศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2537  ทรงมีพระเมตตาธิคุณเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่          ซึ่งประกอบอาชีพทำนาไม่ได้ผล พระองค์ได้มีพระราชดำริให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันพิจารณาจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จขึ้น และให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานศูนย์ฯ ในลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตราบจนปัจจุบันศูนย์ฯ แห่งนี้ดำเนินงานมาแล้วร่วม 22 ปี ซึ่งได้สนองพระราชดำริพระองค์ท่านในการช่วยเหลือราษฎร ในเขตพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ราษฎรมีการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนตราบจนปัจจุบัน  ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ   เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และหน่วยงานกรมกองต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ        จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ 12 สิงหาคม  2559 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ประชาชน      ทุกหมู่เหล่า ได้รับทราบถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานของศูนย์ฯ อันนำประโยชน์สุขสู่ราษฎรอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

 

 

 

 

@spkphusing