ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

                

                     ตอนที่ 1                        ตอนที่ 2

 

อบรมทหารเขมร

 

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

หน่วยเฉพาะกิจที่3 ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านฝึกอบรมให้กับทหารประเทศเพือนบ้าน (กัมพูชา) หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ระหว่างวันที่17-19 สิงหาคม 2558 โดยมีทหารประเทศไทยและทหารประเทศกัมพูชาเข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวน52 นาย

ภาพกิจกรรมฝึกอบรม

 

    

 

 

 

 

 

 

 

@spkphusing