ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

                

                     ตอนที่ 1                        ตอนที่ 2

 

วันแม่ ประจำปี 2558

 

พิธีชาวภูสิงห์ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี

12 สิงหามหาราชินี  2558

เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

    ซึ่งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ  ได้ร่วมกับอำเภอภูสิงห์  ประมงจังหวัดศรีสะเกษ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดศรีสะเกษ  และส่วนราชการต่างๆร่วมกันจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่นการสาธิตการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร  จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ  รวมทั้งการแจกจ่ายปัจจัยการผลิตต่างๆนอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูสิงห์ ยังได้คัดเลือกแม่ดีเด่นอำเภอภูสิงห์  ประจำปี 2558  เพื่อเป็นเกียรติประวัติ   แก่ครอบครัวของแม่ดีเด่น

      วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้   เพื่อการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรง   พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี   พระราชประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ของราษฎรให้พ้นจากความยากจน  โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

ภาพกิจกรรม


   

 

 

 

 

 

 

 

@spkphusing