ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

                

                     ตอนที่ 1                        ตอนที่ 2

 

จัดนิทรรศการราชมงคลสุรินทร์

 

ร่วมจัดนิทรรศการวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี  2558

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้

ร่วมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่
3-12 กรกฎาคม 2558 ภายใต้กรอบแนวคิด
"ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเชียนให้ก้าวไกลนำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  อ.เมือง จ.สุรินทร์

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

@spkphusing