นายประทีป  กีรติเรขา

   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค

ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  2 เมษาย 2558

การไถ่ชีวิตโค เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 นางผล คำคะเน ได้บริจาคโค จำนวน 15 ตัว และข้าวสาร 5 กระสอบ  โดยขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อมอบแก่เกษตรกรพื้นที่อำเภอภูสิงห์ ยืมเพื่อการผลิตตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ของโครงการธนาคารโค – กระบือ  เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ