วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

      คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานภายในแปลงต้นแบบต่างๆ ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร สามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพทางการเกษตรของตนเอง เพื่อพัฒนายกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้น โดยมีวิทยากรจากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ให้ความรู้ในด้านต่างๆ ผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 40 คน  ( 11 ก.ย. 57)