เกษตรกรศึกษาดูงานศูนย์ฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ

 

เกษตรกรอำเภอขุนหาญศึกษาดูภายในศูนย์ฯ

      คณะจากสำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญพาเกษตรกร โครงการเมืองเกษตรสีเขียว พ.ศ. 2557 เข้าศึกษาดูแปลงต้นแบบต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ วิทยากรของศูนย์ฯ ได้บรรยายสรุปขั้นตอนการตรวจรับรองแปลงตามระบบการจัดการคุณภาพพืช GAP ให้เกษตรกรโครงการเมืองเกษตรสีเขียว จำนวน 20 คน  ได้รู้เกี่ยวกับระบบ GAP (26 พฤษภาคม 2557)

ภาพกิจกรรมดูงาน